Pełna księgowość - Księgi handlowe

Prowadzenie pełnej księgowości (Ksiąg handlowych) zgodnie w wymogami ustawy o rachunkowości, zgodnie ze standardami międzynarodowymi oraz przepisami ustaw podatkowych

 • Opracowanie  planu kont i polityki rachunkowości dla każdego klienta indywidualnie w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
 • Analiza , dekretowanie  i ewidencjonowanie operacji gospodarczych według dokumentów źródłowych na odpowiednie konta analityczne i syntetyczne
 • Rozliczanie produkcji i gospodarki magazynowej
 •  Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla celu rozliczenia podatku VAT i VAT-UE
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP oraz dodatkowej ewidencji dla środków otrzymanych w ramach dotacji w tym z Unii Europejskiej
 • Prowadzenie urządzeń księgowych dostosowanych do otrzymanych dotacji unijnych i ich rozliczenie
 • Sprawdzanie i uzgadnianie rozrachunków zgodnie z ustawą podatkową i VAT
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald , rachunku wyników i bilansu
 • indywidualnie dla każdego klienta sporządzanie miesięcznych raportów menadżerskich celem analizy na bieżąco działalności firmy 
 •  przygotowanie miesięcznych rozliczeń dla celów obliczenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT i CIT) , VAT , PFRON , PIT-4 i ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji
 • Sporządzanie deklaracji na potrzeby podatków lokalnych w tym od nieruchomości
 • Sporządzanie obowiązujących danego klienta sprawozdań statystycznych na portalu GUS , NBP , KRS i innych instytucji kredytowych
 • Sporządzanie intrastat
 •  Przygotowanie i sporządzanie na koniec roku obrachunkowego sprawozdania finansowego zawierającego bilans , RZiS oraz informację dodatkową
 • Sporządzenie rocznego rozliczenia w zależności od formy prawnej firmy
 • Przygotowanie treści odpowiednich uchwał dla Zarządów oraz pomoc przy sprawozdaniu z działalności Zarządu za dany rok obrotowy.
 • Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi i ZUS