Obsługa płac i ZUS

 • Bieżąca interpretacja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych
 • Opracowywanie regulaminów pracy , wynagradzania i zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Rejestracja dla celów ZUS pracodawcy i pracowników
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę , umów cywilno-prawnych , kontraktów menadżerskich , oraz z tytułu pełnienia funkcji
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac dla pracowników pozbawionych wolności a zatrudnionych przez firmę
 • Sporządzanie wniosku o wypłatę ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności
 • Prowadzenie kartotek pracowniczych
 • Sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń i deklaracji ZUS , PFRON , PIT-4
 • Uzgadnianie i sporządzanie na koniec roku obrotowego informacji dla pracowników o uzyskanych oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz deklaracji podatkowych do właściwych urzędów
 • Przeglądy poprawności naliczania wynagrodzeń i prowadzenia  dokumentacji płacowej

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi , ZUS i PFRON

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi kalkulatorami kadrowymie on-line