Doradztwo podatkowe

 1. udzielane przez wpisanego na listę wydaną przez Ministra Finansów doradcę ( wpis nasz nr. 08731 ) chroni klienta przed konsekwencjami wynikającymi z nieznajomości przepisów podatkowych, jednocześnie  dając  mu  poczucie bezpieczeństwa.

Doradca podatkowy działa na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym i jestzawodem zaufania publicznego. Oznacza to między innymi , że zgodnie z tą ustawą na doradcę podatkowego nałożono szereg dodatkowych obowiązków , których naruszenie powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną. W szczególności ma on obowiązek:

 •  Postępować zgodnie z przepisami prawa , ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej
 •  zachowania tajemnicy zawodowej. Wymaga to od doradcy  podejmowania wszelkich działań zmierzających do jak najlepszej ochrony dóbr osobistych klienta.  Zwolnić doradcę z obowiązku zachowania tajemnicy może tylko sąd. Takich uprawnień nie ma ani organ podatkowy , ani inspektor kontroli skarbowej.

W zakres usług doradztwa podatkowego wchodzi:

 •  udzielanie porad , opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • Sporządzanie w imieniu podatników wniosków o interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 • Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w tym zakresie
 • Wspomaganie i reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instytucjach oraz Sądami Administracyjnymi
 • udzielanie porad , opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż publicznoprawne ( np. prawa pracy , ZUS , BHP, przekształceń firm, darowizn)
 • doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego , doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego
 •  doradztwo w zakresie korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców z funduszy krajowych i unijnych
 •  audyt podatkowy dla firm i Wspólnot Mieszkaniowych , które na bieżąco chcą mieć pewność co do poprawności rozliczeń podatkowych