E-zwolnienia od 1 stycznia 2016

Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, zwanej ustawą nowelizującą, która czeka obecnie na podpis Prezydenta RP zwolnienia lekarskie mają być wystawiane w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ten organ rentowy. Lekarze uzyskają dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do sporządzenia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny.

W formie papierowej będą wystawiane zwolnienia w przypadku gdy ich wystawienie w formie dokumentu elektronicznego nie będzie możliwe. Wystawiający taki dokument będzie miał 3 dni robocze na jego przekazanie na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS.

E-zwolnienia organ rentowy będzie bezpłatnie udostępniał płatnikom składek na ich profilach informacyjnych nie później niż w dniu następującym po dniu otrzymania zaświadczenia lekarskiego.

Zwolnienia lekarskie na dotychczasowych zasadach mogą być wystawiane także po 31 grudnia 2015 r.,jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Płatnicy składek zobowiązani do utworzenia profilu informacyjnego do końca bieżącego roku

 

Profil informacyjny płatnika składek będzie tworzony przez płatników składek za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez ZUS. Do jego utworzenia, w terminie do 31 grudnia 2015 r., zobowiązani będą płatnicy składek, zobligowani na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego, a więc rozliczający składki za więcej niż 5 osób.

 

Płatnicy składek, którzy utworzą profil informacyjny płatnika składek, będą obowiązani do jego utrzymywania także wówczas, gdy nie będzie już do nich miał zastosowania obowiązek przekazywania dokumentów niezbędnych do prowadzenia kont płatników składek i kont ubezpieczonych oraz korekty tych dokumentów przez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.